Bidrag & Stipendier / Grants & Scholarships

Riktlinjer för föräldraföreningens bidrag

För att söka bidrag fyller du/ni i detta;  Webbformulär för bidragsansökan

Föräldraföreningen vid Kungsholmens gymnasium/Stockholms musik-gymnasium delar ut två former av ekonomiskt stöd: Bidrag och stipendier.

Bidrag beviljas till skolföreningar eller grupper av studerande som gör särskilda insatser för elevernas sammanhållning och/eller skolans utveckling.

Ansökningar om bidrag ska vara föräldraföreningen tillhanda senast 31 oktober respektive 28 februari och behandlas vid styrelsens sammanträde i november respektive mars. För sent inkommen ansökan behandlas ej. Bidrag betalas ut när kvittoredovisning kommit in till kassören. SENAST den 15 juni måste vi ha alla kvitton.
Ansökan ska fyllas i genom att klicka på länken i rubriken. Sökande ska vara beredda att vid novembersammanträdet respektive marssammanträdet redogöra för styrelsen vilken del av föreningens/gruppens aktivitet som bidrag ska användas till. Styrelsen kan efter genomförd aktivitet inkräva ekonomisk redovisning av tilldelat bidrag.

Bidrag kan endast ges till aktiviteter som inte är del av ordinarie studieprogram. Bidrag ges därför inte till klassresor eller projektarbeten inom ramen för ordinarie studier. Sådana ansökningar kommer att avvisas.

Bidrag ges endast till aktiviteter som är öppna för studerande från samtliga sektioner och som kan anses gynna sammanhållningen eller i övrigt bidrar till en positiv atmosfär i skolan.

Bidrag ges också till aktiviteter ägnade att öka elevernas kunskaper eller medvetenhet i en särskild fråga. Aktiviteten bör vara en del i en längre strategi att öka medvetenheten och inte endast vara en enstaka aktivitet som ej följs upp. Vid sådana ansökningar kan styrelsen samråda med skolan om bidrag bör utbetalas.

Bidrag kan ges till såväl allmänna kostnader för aktiviteter, som till inköp av utrustning eller dylikt som är nödvändig för aktivitetens genomförande. Bidrag ges däremot inte till subvention av eventuella entréavgifter/deltagaravgifter/medlemsavgifter i samband med aktivitet.

Bidragens storlek kan variera beroende på aktivitetens karaktär och omfattning och fastställs i varje enskilt fall av styrelsen. Styrelsen beslut är definitivt och kan inte överklagas. Styrelsens överväganden i ett enskilt bidragsärende är konfidentiellt och redovisas inte.

Riktlinjer för stipendietilldelning
För beslut om stipendier används ett nomineringsförfarande. Läs nedan och skicka sedan nomineringen till info@kgparents.se.

Nominering av studerande för föräldraföreningens stipendier sker varje år senast den 30 april. Styrelsen beslutar om utdelning av stipendier på sitt majsammanträde. Stipendier utdelas i samband med skolans terminsavslutning på vårterminen.

Nominering av studerande för stipendium kan göras av föräldraföreningens styrelseledamöter, skolledning, lärare eller grupp av lärare samt grupp av studerande. Föräldraföreningens styrelse kan nominera studerande fram till tidpunkten för beslut.

Nominering ska vara skriftlig (ej handskriven) och innehålla en utförlig och tydlig motivering. Om behov finns, ska den som nominerar studerande för stipendium kunna närvara vid styrelsens sammanträde och muntligt redogöra för sin nominering.
Föräldraföreningens styrelse samråder med skolledningen angående bedömning av inkomna nomineringar.

Maximalt antal stipendier per år är 10.
Stipendium ges i första hand till studerande i åk 3. Endast i det fall antalet lämpliga kandidater understiger det maximala antalet stipendier kan studerande i åk 2 komma ifråga.

Stipendium utgår för särskilt goda insatser för skolans och elevernas bästa. I första hand utgår stipendium till studerande som under lång tid initierat, drivit och/eller aktivt bidragit till aktiviteter som gynnat skolan som helhet och dess elever. Stipendium kan även ges till studerande som under lång tid varit särskilt aktiv och betydelsefull för någon av skolans föreningar. I andra hand ges stipendium till studerande som tagit initiativ eller aktivt bidragit till aktivitet som gynnat studerande även inom en särskild sektion eller som bidragit till uppmärksamhet på en särskild fråga.

Styrelsens beslut angående stipendier kan ej överklagas. Överväganden i enskilda stipendieärenden är konfidentiella och redovisas inte.