Riktlinjer och instruktioner

KG Parents delar ut två former av ekonomiskt stöd till eleverna på Kungsholmens Gymnasium – bidrag och stipendier.

Bidrag

Allmänt

 • Bidrag kan beviljas till skolföreningar eller grupper av studerande som gör särskilda insatser för elevernas sammanhållning och/eller skolans utveckling.
 • Bidrag kan ges endast till aktiviteter som inte är del av ordinarie studieprogram. Bidrag ges därför inte till klassresor eller projektarbeten inom ramen för ordinarie studier. Sådana ansökningar kommer att avvisas
 • Bidrag ges endast till aktiviteter som är öppna för studerande från samtliga sektioner och som kan anses gynna sammanhållningen eller i övrigt bidrar till en positiv atmosfär i skolan.
 • Bidrag kan ges till aktiviteter ägnade att öka elevernas kunskaper eller medvetenhet i en särskild fråga. Aktiviteten bör vara en del i en längre strategi att öka medvetenheten och inte endast vara en enstaka aktivitet som inte följs upp. Vid sådana ansökningar kan styrelsen samråda med skolan om bidrag bör utbetalas.
 • Bidrag kan ges till såväl allmänna kostnader för aktiviteter, som till inköp av utrustning eller dylikt som är nödvändig för aktivitetens genomförande. Bidrag ges däremot inte till subvention av eventuella entréavgifter/deltagaravgifter/medlemsavgifter i samband med aktivitet. Bidrag till förtäring, fika etcetera vid föreningssammankomster ges heller inte.
 • Bidragens storlek kan variera beroende på aktivitetens karaktär och omfattning och fastställs i varje enskilt fall av styrelsen. Styrelsen beslut är definitivt och kan inte överklagas.
 • Styrelsens överväganden i ett enskilt bidragsärende är konfidentiellt och redovisas inte.

Ansökan om bidrag

 • Ansökningar görs via särskilt formulär som återfinns på KG Parents hemsida. Ansökan om KG Parents bidrag.
 • Ansökningarna kan ske löpande under skolåret till KG Parents och behandlas vid nästkommande styrelse sammanträden. Se kalendariet för mötesdatum under innevarande skolår. Om ansökan inkommer mindre än en vecka före nästkommande möte, behandlas den vid nästa sammanträde.
 • Sökande ska vara beredda att kunna redogöra för styrelsen vad bidraget ska användas till samt kunna presentera budget eller plan vid större projekt.
 • Besked om godkända bidrag meddelas via mejl.
 • Utbetalning sker i efterhand mot kvitton. En tydlig kvittoredovisning skall användas där inköpen redovisas, mall för detta erhålls från bidragsansvarig (info@kgparents.se) Kvitton och kvittoredovisning mejlas till kassören, treasurer@kgparents.se.
 • Styrelsen kan efter genomförd aktivitet inkräva ekonomisk redovisning av tilldelat bidrag.
 • Bidrag betalas ut efter att kvittoredovisning kommit in till kassören. SENAST den 15 juni måste kvitton och redovisning inkommit för att utbetalning skall kunna ske för det beviljade bidraget.
Stipendier

Allmänt

 • Nominering av stipendiat görs via särskilt formulär, som hittas nedan under rubriken ”Nominering”.
 • Sista dag för nominering av stipendiat är 14 maj.
 • Styrelsen fattar beslut om utdelning av stipendier på sitt sammanträde i maj och de delas ut i samband med skolans avslutning på vårterminen.
 • Antalet stipendier som utdelas per år är normalt cirka 10 stycken
 • Stipendium ges i första hand till studerande i åk 3. I det fall antalet lämpliga kandidater understiger det maximala antalet stipendier kan studerande i åk 2 komma ifråga.
 • Styrelsens beslut angående stipendier kan ej överklagas. Överväganden i enskilda stipendieärenden är konfidentiella och redovisas inte.

Riktlinjer för stipendieutdelning

 • Stipendium utdelas för särskilt goda insatser för skolans och elevernas bästa.
 • I första hand utgår stipendium till studerande som under lång tid initierat, drivit och/eller aktivt bidragit till aktiviteter som gynnat skolan som helhet och dess elever.
 • Stipendium kan även ges till studerande som under lång tid varit särskilt aktiv och betydelsefull för någon av skolans föreningar.
 • I andra hand ges stipendium till studerande som tagit initiativ eller aktivt bidragit till aktivitet som gynnat studerande även inom en särskild sektion eller som bidragit till uppmärksamhet på en särskild fråga.

Nominering

 • Nominering av studerande för stipendium kan göras av KG Parents styrelseledamöter, skolledning, lärare eller grupp av lärare, elev eller grupp av elever. Om en enskild elev nominerar en annan elev är det önskvärt att det även anges fler referenser. Föräldraföreningens styrelse kan nominera studerande fram till tidpunkten för beslut.
 • För nominering använd skriftligt formulär, avsett för nominering. Nomineringen skall innehålla en utförlig och tydlig motivering som svarar mot KG Parents riktlinjer för Stipendieutdelning. Namn och kontaktuppgifter till de som nominerar skall framgå samt i vilken roll man nominerar, som klasskamrat, lärare eller liknande. Nominering till KG Parents stipendium.
 • Om behov finns, ska den som nominerar studerande för stipendium kunna närvara vid styrelsens sammanträde och muntligt redogöra för sin nominering.
 • KG Parents styrelse kan samråda med skolledningen angående bedömning av inkomna nomineringar.

Information angående lämnade uppgifter

 • Uppgifterna i formulären för ansökan av bidrag och nominering till stipendier sparas enbart av KG Parents i syfte att kunna ta kontakt för att ställa kompletterande frågor för bedömningen av ansökan samt för att kunna betala ut bidraget eller Stipendiet. Uppgifterna sparas på ett säkert sätt utan åtkomst för obehöriga. På KG Parents hemsida publiceras i efterhand namn på föreningar som erhållit bidrag samt namn på Stipendiater, men inga övriga uppgifter publiceras.