Stadgar

Ändamål
§ 1 Föreningen har till uppgift att:

 1. Verka för gott samarbete mellan hem och skola
 2. Främja elevernas trivsel och sammanhållning
 3. Uppmuntra elevernas intressen för sång, musik, teater och annan kulturell verksamhet
 4. Stödja genomförandet av värdefulla aktiviteter, som initierats av eleverna

§2 Föreningen ska i politiskt och religiöst avseende vara obunden

Medlemskap
§3 Verksamheten omfattar alla hem med elever i Kungsholmens gymnasium/Stockholms Musikgymnasium. Medlemskap tillkommer varje förälder eller annan vårdnadshavare. Medlemskap tillkommer också skolans personal om intresse anmälts till styrelsen. Styrelsen kan också för viss tid som medlem invälja annan person som har intresse för skolan och föreningens arbete. Sådan person adjungeras till styrelsen.

Medlemsavgift
§4 Medlemsavgiftens storlek bestäms av årsmötet för ett år i sänder. En familj behöver endast betala en avgift oavsett antalet familjemedlemmar i skolan.

Årsmöte
§5 Föreningens årsmöte ska hållas under höstterminen före utgången av oktober månad. Extra föreningsmöte hålls då styrelsen finner erforderligt eller då det skriftligen påkallats av minst 25 medlemmar. Kallelse med förslag till dagordning ska tillställas medlemmarna, i fråga om årsmöte minst två veckor och i fråga om extra möte minst en vecka före mötet. I kallelse till extra möte anges anledningen till att mötet hålls.
Som mötets beslut gäller den mening, för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgörs när det gäller val lotten, i andra frågor den mening som biträds av mötesordföranden.

Valberedning
§6 Valberedning väljs på årsmötet. Valberedningen ska förbereda samtliga vid föreningsmöte förekommande val för tiden till och med nästföljande årsmöte. Ledamot i valberedningen har rätt att närvara vid styrelsens sammanträden.

Styrelsens sammansättning
§7 föreningens styrelse består av 7 ledamöter, som väljs av årsmötet enligt följande:

 1. Ordföranden för en tid av ett år
 2. Sex ledamöter, som skall representera skolans olika inriktningar, för en tid av två år varvid bör tillses att mandattiden om möjligt utgår successivt.
 3. Minst två suppleanter för personerna under punkterna 1 a) och 1 b)
  De av årsmötet under denna punkt valda ledamöterna eller suppleanterna ska vara medlemmar i föreningen och ha elever i gymnasieskolan.

Konstituering
§8 Styrelsen utser inom sig:

 1. Vice ordförande
 2. Sekreterare
 3. Kassaförvaltare
 4. Kontaktperson för skoltidningen
 5. Övriga befattningar som styrelsen finner lämpliga
 6. Arbetsutskott Suppleanter för ledamöterna äger rätt att närvara vid samtliga styrelsesammanträden. De har dock inte rösträtt om de inte ersätter ordinarie ledamot.

Firmatecknare
§ 9 Firmatecknare är ordförande och kassaförvaltare var för sig.

Styrelsens beslutsmässighet
§ 10 Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ordinarie ledamöter är närvarande.

Revision
§ 11 På årsmötet väljs två revisorer och en revisorssuppleant.
§ 12 Granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under verksamhetsåret sker av de vid årsmötet utsedda revisorerna och vid förfall revisorssuppleanten.
Revisorerna ska avge sin berättelse senast två veckor före årsmötet. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår löper från den 1 juli till den 30 juni.

Representanter för skolledning, personal och elever
§ 13 För att föreningen skall kunna fullgöra sin uppgift enligt § 1 inbjuds följande representanter för skolledning, personal och elever att delta vid samtliga styrelsemöten:

 1. Rektor samt biträdande rektor/er
 2. Tre personal, som representerar skolans olika inriktningar, varav en musiklärare och suppleanter för dessa
 3. Två elevrådsrepresentanter och suppleant för dem (del av mötet)

§ 14 Representanter från skolans övriga elevföreningar är välkomna att på eget initiativ kontakta styrelsen för deltagande på möte.

Stadgeändring
§ 15 För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande föreningsmöten av vilka minst ett ska vara årsmöte. Mellan de båda mötena ska minst två månader förflyta.

Upplösning
§ 16 För upplösning av föreningen fordras beslut i samma ordning som § 15 stadgas. För giltighet av sådant beslut fordras dock 2/3 majoritet vid vartdera mötet.
Har beslutet om föreningens upplösning i laga ordning fattats, ska föreningen vid det sista föreningsmötet besluta hur eventuella tillgångar ska disponeras.