Stadgar

Ändamål
§ 1 Föreningen har till uppgift att:

 1. Främja samarbetet mellan vårdnadshavare, elevkåren och skolledning på Kungsholmens Gymnasium
 2. Genom aktiviteter och kommunikation skapa ett möte för en effektiv dialog mellan vårdnadshavare, elevkåren och skolledning
 3. Stödja genomförandet av värdefulla aktiviteter, som initierats av eleverna och i den mån föreningen har ekonomiska medel att dela ut bidrag till grupper som gör särskilda insatser för elevernas sammanhållning samt genom stipendier stödja elever som särskilt utmärkt sig med insatser som främjar trivsel och sammanhållning eller studieresultat

§2 Föreningen ska i politiskt och religiöst avseende vara obunden.

Medlemskap
§3 Verksamheten omfattar alla hem med elever i Kungsholmens gymnasium/Stockholms Musikgymnasium. Medlemskap tillkommer varje förälder eller annan vårdnadshavare. Styrelsen kan också välja in annan person som har intresse för skolan och föreningens arbete.

Medlemsavgift
§4 Medlemsavgiftens storlek bestäms av årsmötet. En familj behöver endast betala en avgift oavsett antalet familjemedlemmar som går på Kungsholmens Gymnasium.

Årsmöte
§5 Föreningens årsmöte bör hållas innan oktober månads utgång. Extra föreningsmöte hålls då styrelsen ser behov eller då det skriftligen begärs av minst 25 medlemmar. Kallelse med förslag till dagordning ska meddelas medlemmarna, i fråga om årsmöte minst två veckor och i fråga om extra möte minst en vecka före mötet. I kallelse till extra möte anges anledningen till att mötet hålls. Som mötets beslut gäller den mening, för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgörs när det gäller val lotten, i andra frågor den mening som biträds av mötesordföranden.

Valberedning
§6 Valberedning väljs på årsmötet. Valberedningen ska förbereda samtliga vid föreningsmöte förekommande val för tiden till och med nästföljande årsmöte. Ledamot i valberedningen har rätt att närvara vid styrelsens sammanträden.

Styrelsens sammansättning
§7 föreningens styrelse består av 7 ledamöter, som väljs av årsmötet enligt följande:

 1. Ordföranden för en tid av ett år
 2. Sex ledamöter, som representerar skolans olika inriktningar, för en tid av ett år
 3. Minst fyra suppleanter som väljs för en tid av ett år

Konstituering
§8 Styrelsen utser inom sig:

 1. Vice ordförande
 2. Sekreterare
 3. Kassör
 4. Kontaktperson för föreningens kommunikation, webbsida, nyhetsbrev med mera
 5. Kontaktperson för bidrag och stipendier
 6. Övriga befattningar som styrelsen finner lämpliga
 7. Vid behov egna arbetsgrupper för föreningens arbete under året
 8. Suppleanter för ledamöterna äger rätt att närvara vid samtliga styrelsesammanträden, de har dock inte rösträtt om de inte ersätter ordinarie ledamot

Firmatecknare
§ 9 Firmatecknare är ordförande och kassören var för sig.

Styrelsens beslutsmässighet
§ 10 Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ordinarie ledamöter är närvarande.

Revision
§ 11 På årsmötet väljs två revisorer och en revisorssuppleant.
§ 12 Granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under verksamhetsåret sker av de vid årsmötet utsedda revisorerna och vid förfall revisorssuppleanten.

Revisorerna ska avge sin berättelse senast två veckor före årsmötet. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår löper från den 1 juli till den 30 juni.

Representanter för skolledning, personal och elever
§ 13 För att föreningen skall kunna fullgöra sin uppgift enligt § 1 inbjuds under del av styrelsemötet representanter för skolledning, personal och elever.:

 1. Rektorer
 2. Elevrådsrepresentanter
 3. Skolpersonal eller andra representanter kan bjudas in vid behov

§ 14 Representanter från skolans övriga elevföreningar är välkomna att på eget initiativ kontakta styrelsen för deltagande på möte.

Stadgeändring
§ 15 För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande föreningsmöten av vilka minst ett ska vara årsmöte. Mellan de båda mötena ska det minst ha gått två månader.

Upplösning
§ 16 För upplösning av föreningen fordras beslut i samma ordning som § 15 stadgas. För giltighet av sådant beslut fordras dock 2/3 majoritet vid vartdera mötet. Har beslutet om föreningens upplösning fattats, ska föreningen vid det sista föreningsmötet besluta hur eventuella tillgångar ska disponeras.

 

Uppdaterat 6 oktober, 2018.